Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Adatkezelési tájékoztató

A BAZSÁNYI KFT, ÁLTAL MŰKÖDTETETT HUN-WEST UTAZÁSI IRODA
Adatkezelési tájékoztatója

 

A HUN-WEST UTAZÁSI IRODA működtetője a BAZSÁNYI Kft. (3526 Miskolc, Tass utca 14., cégjegyzékszám: 05-09-008807, nyilvántartásba vételi száma: U-000311) mint adatkezelő (továbbiakban, mint szolgáltató, vagy adatkezelő), magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát.

A BAZSÁNYI  Kft., mint a HUN-WEST  UTAZÁSI IRODA működtetője kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a mindenkor érvényes Adatkezelési Szabályzatában, az Adatkezelési Tájékoztatójában (a továbbiakban: Tájékoztató), és a hatályos jogszabályokban meghatározott szabályoknak és elvárásoknak. 

Az Adatkezelési Tájékoztató az elkészítésekor hatályos jogszabályok rendelkezései alapján készült. Az Adatkezelési Tájékoztató módosulhat a vonatkozó jogszabályok változása esetén. 

Adatkezelési Tájékoztató bármikor történő megváltoztatására a hatályos jogszabályok keretei között van mód. 

Az Adatkezelési Tájékoztató, és annak esetleges módosításai folyamatosan elérhetők a http//www.hunwest.hu honlapon, és megtekinthetők, ill. átvehetők az utazási irodában. (3525 Miskolc, Horváth Lajos utca 26.sz.)

A BAZSÁNYI Kft. az ügyfelek személyes adatait az utazási vállalkozói tevékenység végzésével összefüggésben, a szerződések létrehozásához, teljesítéséhez, és a szerződésekből eredő  igények érvényesítéséhez szükséges körben és ideig kezeli, ill. továbbítja az adott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben az ügyfél által megrendelt szolgáltatás(oka)t nyújtó partnereknek az alkalmazott informatikai rendszerek (saját és külsőrendszerek: globális foglalási rendszer, stb.) használatával. 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a BAZSÁNYI Kft., mint a HUN-WEST UTAZÁSI IRODA utazásszervezője, valamint más utazásszervezők utazásközvetítője által közzétett szolgáltatások megrendelése, ill. igénybevétele esetén személyes adatai továbbításra kerülnek a szerződés teljesítésében közreműködő– a szolgáltatás leírásánál megjelölt – szolgáltatók (a megrendelt szolgáltatás függvényében: a lefoglalt szálloda, a szállítást végző légitársaság, vagy más közlekedési szolgáltató, az ügyfél által megkötött biztosítás biztosítótársasága, az ügyfél által megrendelt egyéb szolgáltatást nyújtó szolgáltató), illetve utazásszervezők felé. 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz adott hozzájárulás az Infotv. 6. § (6) bekezdés alapján vélelmezhető minden olyan esetben, amikor az eljárás az érintett kérelmére indul (pl. valamely utazási szolgáltatás megrendelése). 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a személyes adatok marketing célú felhasználásához az érintett kifejezett hozzájárulása szükséges, amely bármikor visszavonható. 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az utas adatok valódiságáért, és az utas adatainak kezeléséhez adott hozzájárulás beszerzéséért a szolgáltatásra szerződést kötő szerződőt terheli a felelősség. 

A BAZSÁNYI Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

Az alábbiakban az adatkezelő ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:


1. Alapelvek a BAZSÁNYI Kft. adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha 

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. 

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak  a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érintett kérelmére indult eljárásban – mint például valamely utazási szolgáltatás megrendelése – a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell.
Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bek. alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az  alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes
b) pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik  országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.
Azt EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
 

2. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A BAZSÁNYI Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.
Felhívjuk az adatot közlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett  hozzájárulásának a beszerzése.

A  BAZSÁNYI Kft. illetve a HUN-WEST UTAZÁSI IRODA, valamint partnerei által nyújtott szolgáltatások igénybevétele, akár az utazási irodán keresztül, akár online úton történhet.
Úgy mint a szerződések megkötése, teljesítése, nyomon követése, számlázás, direkt marketing célú megkeresés, piackutatás.
Az érintettek köre: a BAZSÁNYI Kft., illetve a HUN-WEST Utazási Iroda ügyfelei.
Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő személyek:  a BAZSÁNYI Kft. munkavállalói, partnerei, utazásközvetítői.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása illetve annak vélelme az Infotv. 6. § (6) bekezdése alapján.
A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, anyja neve, útlevél, vagy személyigazolvány szükséges adatai, direkt marketing (DM), hozzájáruló nyilatkozat, az utazással kapcsolatos adatok, dátum és aláírás.
Az adatkezelés időtartama: a szerződéssel kapcsolatos igények esedékességét követő 6 év, az értékesítés során keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. §-ának megfelelően 8 év, piackutatás és a DM megkeresésre vonatkozó hozzájárulás esetében pedig  annak visszavonásáig.
Amennyiben a kívánt szolgáltatás igénybevételéhez ez elengedhetetlen, a BAZSÁNYI Kft. megfelelő tájékoztatás után a szükséges adatokat továbbítja szerződött partnerei (biztosítótársaság, szállás, transzfer és egyéb partner cégek) felé.
A Direkt marketing üzenetek továbbítását az alábbi módokon lehet megtiltani:

Jogorvoslati lehetőségek a jelen Tájékoztató 6. pontjában találhatóak.

Elektronikus hírlevél 
Az adatgyűjtés célja: e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.
Az érintettek köre: hírlevélre feliratkozó személyek.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszámok, email cím, adatkezelési hozzájárulás, direkt marketing hozzájáruló nyilatkozat, dátum.
Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő személyek: a Bazsányi Kft. dolgozói.
Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.
Az adatok módosítását és törlését az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

Jogorvoslati lehetőségek a tájékoztató 6. pontjában találhatóak.

Reklamáció 
Az adatgyűjtés célja: az ügyfélpanaszok kivizsgálása.
Az érintettek köre: a Bazsányi Kft. ügyfelei.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve annak vélelme az Infotv. 6. § (6) bekezdése alapján.
A kezelt adatok köre: név, hány főt érint a reklamáció, a reklamáció beérkezésének ideje, az úti cél, az utazás időpontja, az utazásszervező, a megválaszolás ideje, módja, a kártérítés formája, illetve az áthárítható költség mértéke, dátum, aláírás.
Az adatkezelés időtartama: a szerződéssel kapcsolatos igények esedékességét követő 6 év.
Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő személyek: a Bazsányi Kft. munkavállalói.

Jogorvoslati lehetőségek a jelen Tájékoztató 6. pontjában találhatóak.

Telefonos megkeresés 
A célja: az ügyfélszolgálat színvonalas biztosítása.
Az érintettek köre: a Bazsányi Kft.-t telefonon felkereső ügyfelei, és a Bazsányi Kft. dolgozói által telefonon megkeresett személyek.
A telefonbeszélgetések nem kerülnek rögzítésre.

Szolgáltatással kapcsolatos ügyféllevelezések, ajánlatkérések 
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlapon megadott módokon kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
A www.hunwest.hu ajánlatkérések menüpontján keresztül történő ajánlatkérés során a felhasználó által megadott adatok csak az ajánlat kiküldéséig kerülnek rögzítésre, azokat a rendszerünk az ajánlat kiküldése után törli.
A beérkezett e-maileket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügyintézéstől számított legfeljebb 6 év elteltével törli.

Egyéb adatkezelések 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.
A Bazsányi Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 

3. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Bazsányi Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, telephelyén, a 5. pont alatti adatfeldolgozónál, találhatók meg.
A Bazsányi Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető(rendelkezésre állás)
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
c) változatlansága igazolható (adatintegritás)
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A Bazsányi Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelés során megőrzi:
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A Bazsányi Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi  eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
 

4. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Bazsányi Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Rövid név: Bazsányi Kft.
Székhely: 3526 Miskolc, Tass utca 14.
Cégjegyzékszám: 01-09-008807
A bejegyző bíróság megnevezése:  Miskolci Törvényszék mint Cégbíróság
Adószám: 104153192-4-2
Nyilvántartásba vételi száma: U 000311
e-mail: bazsa@chello.hu
 

5. Az adatfeldolgozó adatai, elérhetőségei

Neve: TRAVELGATE Kft.
Székhelye:,1095 Budapest, Páva u.8.
e-mail: info@travelgate.hu
 

6. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételnél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálat útján.
Az érintett kérelmére a Bazsányi Kft. , mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa vagy rendelkezése szerint megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén- az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes.
A Bazsányi Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a személyes adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható- feltéve, hogy a törlést a törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság, vagy hatóság elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő jogának vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Bazsányi Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszűnteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbították, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve az adatkezelő a fenti 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
A Bazsányi Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

A Bazsányi Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt, és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A perre a Bazsányi Kft. székhelye alapulvételével a Miskolci Városi Törvényszék illetékes, de a per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

Az Érintett jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 (1) 391-1400
Fax: 06 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu