Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

ÁSZF

Általános szerződési feltételek
 
amely létrejött egyrészről a Bazsányi Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhelye: 3526 Miskolc, Tas 14. Cg.05-09-008807) által működtetett Hun-West Utazási Iroda ( 3525 Miskolc, Horváth Lajos u. 26.), IKIM nyilv.tart.szám: U-000311, adószám: 12621682-2-05, Tel: 46/ 359-845, ügyeleti Tel.: 06-70-9-454-836 fax: 329-870, mint utazásszervező, a továbbiakban Hun-West Utazási Iroda, másrészről megrendelő(k), továbbiakban Utas(ok) között az alábbi feltételekkel:
 
1. Az utazási szerződés az utazás megrendelésével, az előleg vagy a teljes részvételi díj befizetésével és ezzel egyidejűleg az utazási feltételek és mellékleteinek elfogadásával, írásban megrendelt utazás esetén a megrendelés visszaigazolásával és az utazási feltételek és mellékleteinek elfogadásával jön létre.
 
2. A Hun-West Utazási Iroda minden általa szervezett utazásról részletes utazási ajánlatot (továbbiakban: tájékoztató) tesz közzé, amely tartalmazza az:
utazás időtartamát, az egyes szolgáltatások leírását, mennyiségét és minőségét, valamint egyéb fontos információkat. Megrendelésre szervezett utazások esetében mindezeket a Hun-West Utazási Iroda írásos visszaigazolása, illetve a jelen szerződés mellékletei tartalmazzák.
 
3. Az Utas kijelenti, hogy a Hun-West Utazási Iroda általános szerződési feltételeit , melyet az utazási iroda számára átadott megismerte, azokat a szerződés aláírásával elfogadja.
A Hun-Werst Utazási Iroda utazásaira történő jelentkezés feltétele: az előleg befizetése, a szerződés (jelentkezési lap kitöltése) aláírása és az Utasnak történő átadása. Ha nem az utas személyesen, hanem javára 3. személy foglalja le az utat, a Hun-West Utazási Iroda nem köteles vizsgálni, hogy e 3. személy jogszerűen képviseli e az utast. E 3. személyt az utas képviselőjének kell tekinteni, akit az utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az utast terhelő kötelezettségek terhelnek.
 
4. A  Hun-West Utazási Iroda a tájékoztatóban közzétett programok megváltoztatásának jogát fenntartja. A változásokról köteles az Utast írásban értesíteni, s amennyiben az Utas a változást elfogadja, az a szerződés részévé válik.
 
5. Az Utas jelen szerződés aláírásával egyidejűleg előleget fizet, amelynek összege a részvételi díj (egyedi megrendelésnél az irányár) 40 %-a. A teljes részvételi díj és a részvételi díjban nem szereplő külön szolgáltatások díjának megfizetése az utazás megkezdése előtt 30 nappal, külön értesítés nélkül esedékes. Ha az utazási szerződés megkötésére az utazást megelőző 30 napon belül kerül sor, az utas a részvételi díj 100 %-át köteles a szerződéskor megfizetni.
A fizetési határidők be nem tartása esetén a Hun-West Utazási Iroda az utazási szerződést jogosult megszűntnek tekinteni, s a férőhelyet más Utasnak értékesíteni, vagy a megrendelt szolgáltatásokat haladéktalanul lemondani. Az Utas ez esetben köteles az Iroda költségeit az utazás lemondására vonatkozó előírások figyelembevételével megtéríteni.
 
6. A részvételi díj az utazási tájékoztatóban meghirdetett szolgáltatások árát, a szervezési díjat és az ÁFÁ-t tartalmazza. A részvételi díjban nem szereplő külön felszámításra kerülő díjakat a Hun-West Utazási Iroda a jelentkezéskor kitöltendő adatlapon vagy az utazási tájékoztatóban írásban közli.
 
7. Amennyiben az irodán kívülálló, előre nem várt esemény vagy ok(pl.  sztrájk, rendkívüli időjárás, természeti csapás, stb.) azaz vis major miatt az utazás elmarad, vagy csak részben valósul meg az utazási irodát felelősség nem terheli. Ilyen esetekben a Hun-West Utazási Iroda igyekszik mindent megtenni az Utas érdekében, ami az adott esetben maximálisan lehetséges.
 
8. Belföldi hatósági árváltozás, fuvardíj, megváltozása miatt az iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal a részvételi díjat felemelheti, melyről az Utast értesíteni köteles. Ha a részvételi díj emelése meghaladja a 8 %-ot, akkor az Utas a szerződéstől 3 munkanapon belül költségmentesen elállhat.
 
9. Az utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Az elállást írásban kell a Hun-West Utazási Irodával közölni. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról a Hun-West Utazási Iroda bizonyítottan tudomást szerzett. Ha az Utas az utazás tervezett megkezdése előtti 30. napon túl, az utazást megelőző 40 napon belül az utazását lemondja, egyszeri 5.000.- Ft kezelési költséget köteles megfizetni. Módosítási díj (időpont, létszám, utasnév, fizetés módja stb.): 1.000.- Ft/módosítás. Az időpont módosítása a szabad kapacitás függvénye. Az úticél és az időpont  20 napon belüli módosítása lemondásnak minősül!
 
Ha az Utas az utazását a tervezett út megkezdése előtt 30 napon belül mondja le:
- 30-21 napig a teljes részvételi díj 40%-át
- 20-11 napig a teljes részvételi díj 75%-át
- 10 napon belüli lemondás, ill. az utazáson meg nem jelenés esetén a teljes részvételi díjat kell költségtérítésként (továbbiakban: bánatpénz) megfizetnie.
 
A Széchenyi Pihenő Kártyával történő fizetés esetén a lemondási feltételek megegyeznek a készpénzfizetés esetén alkalmazott lemondási feltételekkel.
 
10. Az Utas jogosult az utazási szerződésben lekötött részvételi jogát 3. személyre engedményezni. Az engedményezés csak olyan személyre lehetséges, aki az utazási szerződés feltételeit aláírásával elfogadja és megfizeti az esetlegesen felmerülő többletköltségeket (pl. módosítási díj). Az engedményezés csak írásban, a Hun-West Utazási Iroda tudomásul vétele mellett lehetséges.
 
11. A Hun-West Utazási Iroda az utazás előtt megmaradt helyeit esetenként kedvezményes áron (Last Minute) értékesítheti. Ebben az esetben a korábban teljes árat fizető Utasnak semmiféle visszatérítés nem jár. Az értékesítés folyamán, időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és felvett Utasok részére nem biztosíthatók.
 
12. Az Utas a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait köteles haladéktalanul bejelenteni az utaskísérő vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltató felé. A jegyzőkönyv felvétele és egy példányának átadása az utaskísérő jogszabályból eredő kötelessége. A helyszíni jegyzőkönyv felvételével az utas a kifogás közlési kötelezettségét teljesítette. A jegyzőkönyv kizárólag az utas panaszának rögzítésére szolgál, de nem jelenti annak elismerését, és nem tartalmazza a Hun-West Utazási Iroda panasszal kapcsolatos állásfoglalását.
Probléma esetén hívhatják ügyeleti mobiltelefonunkat is: 06/70-9454-836.
A késedelmes bejelentésből származó kárért az Utas a felelős. A reklamáció elbírálása a Hun-West Utazási Iroda részéről 30 nap. Az esetleges kártérítés felső határa a befizetett részvételi díj összegének kétszerese.
 
13. Ha a szerződéstől eltérő teljesítés az Utasnak felróható okokból következik be, az Utas kártérítési igényt nem érvényesíthet.
 
14. Az utazás során az Utas által 3. személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
 
15. A Hun-West Utazási Iroda kötelezettséget vállal arra, hogy az utazás megkezdése előtt 7 nappal, ha az utazási szerződés megkötése és az indulás időpontja közötti időtartam ennél rövidebb, az utazási szerződés megkötésekor írásban tájékoztatja az Utast a szolgáltató nevéről, címéről, ennek hiányában arról a telefonszámról vagy egyéb információról, amely lehetővé teszi az Utas számára a Hun-West Utazási Irodával történő kapcsolatfelvételt.
 
16. A prospektushoz tartozó Általános Tudnivalókban rögzített információk e szerződés elidegeníthetetlen részét képezik, amennyiben nem hozzáférhető, kérje munkatársainktól.
 
17. A Hun-West Utazási Iroda a vagyoni felelősség biztosítását az EUB zRt. Biztosítónál kötötte.
 
19. A Hun-West Utazási Iroda által szervezett utazásokkal kapcsolatos vitás kérdésekben a felek megegyezésre törekednek.
 
Utas aláírása: